Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

15.03.21 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

 

Inntektssikring for utestengte EØS-borgere

Regjeringen innfører en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner. Forslaget innebærer at berørte arbeidstakere kompenseres for perioden etter 29. januar.

Situasjonen er svært vanskelig for mange utlendinger som jobber i Norge og bor i andre land. Siden grensen stengte 29. januar, har de ikke hatt mulighet til å komme på jobb og mange har ikke fått lønn. Nå foreslår vi en ny kompensasjonsordning basert på sykelønnsordningen, da dette gjør det mulig å få på plass en ordning forholdsvis raskt, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren hadde tirsdag morgen en telefonsamtale med den svenske statsministeren Stefan Löfven om denne ordningen.

Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som kan lette situasjonen for de mange svenskene som jobber i Norge, sier Solberg.

EØS-arbeidstakere kan motta kompensasjon fra 29. januar

Den nye kompensasjonsordningen vil gjelder for pendlere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene. Ordningen skal gjelde fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og varer så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder.

Mange utenlandske arbeidstakere har opptjent rettigheter i folketrygden. Med økende smittetall i Norge må vi regne med strenge innreiserestriksjoner i lengre tid. Derfor er det viktig med en ordning som sikrer at berørte arbeidstakerne som ikke får lønn, likevel har noe å leve av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagpendlere som arbeider i Norge og bor i grenseområdene i Sverige og Finland, fikk mulighet til å komme tilbake på jobb fra 1. mars under et strengt test- og kontrollregime. Disse dagpendlerne kan få kompensasjon for inntektstapet i februar.

Kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget

Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Det gir om lag samme kompensasjon som arbeidstakerne ville fått dersom de var permitterte. Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav.

Arbeidsgivere som har valgt å betale ut lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere som har tatt ut ferie, kan også få kompensasjon om de blir enige med arbeidsgiver om å omgjøre ferien.

Regjeringen vil om kort tid legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak.

Income protection for locked out EEA citizens

The government is to introduce a new compensation scheme for non-Norwegian employees who are unable to work in Norway due to the current tight border restrictions. This proposal will see all affected employees compensated for the period from 29 January onwards.

‘This is a very challenging situation for many foreign citizens who work in Norway and live in other countries. Since the border was closed on 29 January, they have been unable to go to work and many have not received their salaries. We are now proposing a new compensation scheme based on the sick pay scheme as this will enable us to roll out the scheme relatively quickly,’ says Prime Minister Erna Solberg.

The Prime Minister spoke to Swedish Prime Minister Stefan Löfven about this scheme in a telephone call on Tuesday morning.

‘I am pleased that we have found a solution to alleviate the situation for the many Swedes who work in Norway,’ says Solberg.

EEA employees can receive compensation from 29 January onwards

The new compensation scheme will apply to commuters resident in the EEA who have been affected by the closure of Norway’s borders. The scheme will apply from 29 January when the ban on entry was introduced, and will remain in place for as long as employees are prevented from entering Norway.

‘Many foreign employees have accrued rights in our National Insurance scheme. Given the rising infection rates in Norway, we must expect strict travel restrictions to remain in place for some time to come. It is therefore important that we put in place a scheme that ensures that affected employees who are not receiving their salaries are nevertheless able to support themselves,’ says Minister of Labour and Social Inclusion, Torbjørn Røe.

Daily commuters who work in Norway and live in border regions in Sweden and Finland were able to return to work as of 1 March while remaining subject to strict testing and control procedures. These daily commuters are eligible for compensation for loss of earnings during February.

Compensation equal to 70 per cent of sickness benefit base rate

The government is proposing that affected employees receive compensation equivalent to 70 per cent of the sickness benefit base rate and up to 6G. This will result in approximately the same levels of compensation that would have been paid to employees had they been furloughed. Employers will be responsible for advancing compensation to employees with such amounts to then be refunded by the Norwegian Labour and Welfare Administration.

Employers who have opted to continue paying salaries during the period prior to the scheme being announced will also receive refunds corresponding to 70 per cent of the sickness benefit base rate. Employees who have taken paid leave may also receive compensation if they reach agreement with their employer to re-use the paid leave at a future date.

The government will shortly be presenting its proposal to the Storting, including the proposals for the necessary statutory authorities and budgetary measures involved in the delivery of the scheme.

Zabezpieczenie dochodów dla obywateli

EOG, którym uniemożliwiono przyjazd

Rząd wprowadza nowy program rekompensaty za utracony zarobek dla pracowników zagranicznych, którzy nie mogą przyjechać do pracy do Norwegii z powodu surowych restrykcji wjazdowych. Ta propozycja zakłada, że dotknięci sytuacją pracownicy otrzymają rekompensatę za utracone dochody za okres po 29 stycznia.

Sytuacja jest bardzo trudna dla wielu obcokrajowców, którzy pracują w Norwegii, a mieszkają w innych krajach. Od czasu zamknięcia granicy 29 stycznia, nie mieli oni możliwości przyjazdu do pracy, a wielu nie otrzymało wynagrodzenia. Proponujemy teraz nowy program rekompensat utraconych dochodów w oparciu o system zasiłków chorobowych, ponieważ umożliwi to stosunkowo szybkie uruchomienie programu, oznajmiła Erna Solberg.

We wtorek rano premier rozmawiała telefonicznie na temat tego programu ze szwedzkim premierem Stefanem Löfvenem.

Cieszę się, że znaleźliśmy rozwiązanie, które poprawi sytuację wielu Szwedów pracujących w Norwegii powiedziała Solberg.

Pracownicy z obszaru EOG mogą otrzymać rekompensatę od 29 stycznia

Nowy program rekompensat będzie dotyczył osób dojeżdżających do pracy, zamieszkałych na terenie EOG, które ucierpiały w wyniku zamknięcia granic. Program będzie obowiązywał od 29 stycznia, kiedy wprowadzono zakaz wjazdu, przez cały okres obowiązywania zakazuwjazdu dla pracowników.

Wielu zagranicznych pracowników wypracowało sobie prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego. Przy rosnącej liczbie zakażeń w Norwegii, musimy liczyć się z tym, że surowe restrykcje wjazdowe będą obowiązywały przez dłuższy czas. Dlatego istotne

jest wprowadzenie programu, który zapewni, że dotknięci sytuacją pracownicy, którzy nie otrzymują wynagrodzenia, będą jednak mieli z czego się utrzymać, poinformował minister pracy Torbjørn Røe Isaksen.

Pracownikom dojeżdżającym na co dzień do pracy w Norwegii, a mieszkającym na obszarze przygranicznym w Szwecji i Finlandii od 1 marca umożliwiono powrót do pracy, w ścisłym reżimie testów i kontroli. Te osoby dojeżdżające codziennie do pracy mogą otrzymać rekompensatę za dochód utracony w lutym.

Rekompensata w wysokości 70 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Rząd proponuje, aby dotknięci sytuacją pracownicy otrzymali rekompensatę w wysokości 70 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ograniczonej do 6G (sześciokrotności kwoty bazowej). Daje to rekompensatę mniej więcej porównywalną do tego, co ci pracownicy otrzymaliby, będąc na urlopie postojowym. Na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za zaliczkową wypłatę rekompensaty, której refundację otrzyma za pośrednictwem urzędu NAV.

Pracodawcy, którzy zdecydowali się wypłacać wynagrodzenie w okresie zanim wdrożono ten program, również otrzymają refundację w wysokości 70 procent podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracownicy, którzy zdecydowali się wykorzystać urlop, również mogą otrzymać rekompensatę, jeśli umówią się z pracodawcą na zmianę terminu urlopu.

Rząd wkrótce złoży do Stortingu projekt zawierający propozycje koniecznych zapisów w prawie oraz uchwały budżetowej.