Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Referat fra årsmøte i SAFE klubben i BBC 2013

29.04.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Sted: Clarion Hotell Stavanger. Klokka 10 til 17. Til stede: Diana Ramsvik, Ivar Thorstensen, Rasmus Sangholt, Richard Tollefsen, Johan Petter Andresen, Kenneth Jensen, Tomasz Czerniachowicz, Trygve Eide


Konstituering
Godkjenning av innkalling - Godkjent
Valg av møteleder – Kenneth Jensen
Valg av referent – Kenneth Jensen
Godkjenning av dagsorden - GodkjentTorsdag 11. april.
10.0    – 10.30 Presentasjonsrunde, og info om  problemer folk har på arbeidsplassen.
De enkelte presenterte seg og fortalte om de daglige problemer de har på arbeidsplassen. Felles problemer ble notert og vil bli tatt opp på kommende styremøtene.
10.30 – 10.45 Referat fra 2012
Referatet fra 2012 ble lest opp for alle. De nye tillitsvalgte stilte spørsmål som Lederenbesvarte.
10.45 – 11.00 Beretning.
Beretningen ble lest opp. Enstemmig vedtatt.
11.00    – 11.15 Kontaktpersoner på de enkelte arbeidsplasser.
Klubben hadde en gjennomgang av de forskjellige plasstillitsvalgte. Liste over plasstillitsvalgte er oversendt bedriften.
11.15 – 11.30 Gjennomgang av medlemssituasjonen . Medlemslisten
Klubben har mistet flere medlemmer, de er blitt funksjonæransatte og flere har søkt nye utfordringer i andre iso bedrifter og bransjer. Vi var nede på 470 medlemmer men er nå på vei forbi 500 medlemmer. Klubben skal prøve å få til talspersoner på nye prosjekter – viktig at vi får et tillitsvalgtsapparat på vår nye kontrakt på Ormen Lange.
11.30 – 11.45 Pause
11.45 – 12.15 Revisjon av regnskapet til klubbkassen ved Tomasz Czerniachowicz
Klubben har brukt litt flere penger enn der var kommet inn. Dette var forventet, da det på årsmøtet 2012 ble vedtatt at klubben skulle bruke penger på å heve kompetansen på alle tillitsvalgte. Det vil komme medlemspenger fra Safe sentralt i april, da er vi i balanse med fjorårets tall.
12.15 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Forholdet mellom Klubben og BBC. Tvister og andre saker.
Klubbleder gikk igjennom tvister vi har hatt opp imot bedriften. Da ansvarsforholdet mellom Parat og Safe ikke har vært klarlagt, har klubben vært tilbakeholdende med tvisteprotokoller. Ansvarsforholdet er nå avklart, og klubben vil presse på for å få flere uenigheter ned i uenighets protokoller.
14.00 – 14.30 Håp om Bedring ved Diana Ramsvik
Diana informerte om omfanget av prosjektet Håp om bedring. Safe ung har avsatt penger til medisin og hun har lagt inn en sak om Safeklubben vil gi økonomisk støtte på generell basis. Diana informerte også om at prosjektet Håp om bedring ønsker 2 til 4 stk fra Iso-bransjen til å bli med i forskningsgruppen.
14.30 – 14.45 Pause.
14.45 – 15.15 Utviklingen i ISO og tvistegjennomgang ved Bjarte Mjåseth
Bjarte informerte om hvilke saker/tvister klubben har liggende i systemet og hvor de ligger i systemet. Bjarte informerte også om hvordan den nye avtale mellom Parat å Safe vil påvirke tvistebehandlingen. Bjarte og klubben mener det er positivt at det er kommet en avtale på plass slik at vi kan ivareta medlemmenes interesser på beste måte.
15.15 – 15.45 Månedslønnavtale.
Klubbleder informerte om de forskjellige ulemper ved der månedslønnssystemet som vi har per dags dato. Det var bred enighet om at månedslønnsavtalen ikke kan  fortsette slik den er i dag. Det må komme endringer, ellers må klubben overveie å si opp mnd avtalen. Det ble vedtatt at det skal sendes en epost til bedriften med de punkter vi mener må endres for å unngå å si opp avtalen.
15.45 – 16.00 Reise regninger.  
Det er stor frustrasjon med innlevering av reiseregninger. Mange forstår ikke måten man skal levere inn reiseregningen, mange har ikke den riktige kunnskapen til å levere inn, mange har ikke de riktige rekvisitter som må til for å kunne etterleve måten reiseregninger skal leveres inn på.
Klubb leder informerte om atdet er bedriften som har det fulle ansvar for å få reisende på jobb. Når medlemmer legger ut for reiseutgifter gjør de bedriften en tjeneste. Ingen er pliktig til å legge ut for reiseutgifter. Klubben vil overveie å gå ut med slik informasjon på hjemme siden.
16.00 – 16.15 Pause
16.15 -                Valg av Hvo og vara Hvo.
Safe klubben ble enige om å fremme Kenneth Jensen som sin Hvo kandidat. Det vil medføre en annen sammensetning i klubbens forhandling utvalg. Ut fra en total vurdering mente klubben det vil være best for klubben å få ny sammensetning i forhandlingsutvalget og få Hvo vervet.

Fredag 11. april

10.00 – 10.30 Oppsummering av gårsdagen og kvelden
Det ble en flott kveld, alle hadde en hyggelig kveld. Slike kvelder er med på å fremme samholdet i klubben.

10.30 – kort pause

 Valg av følgende tillitsverv:
 
HVO kandidat: Kenneth Jensen

Forhandlingsutvalg:
a)    Klubbleder: Diana Ramsvik
b)    Nestleder: Rasmus Sangolt
c)    Sekretær: Kenneth Jensen
d)    Vara til Arbeidsutvalget: Ivar Thorstensen
 
Andre funksjoner:
e)    Kasserer: Tomasz Czerniachowicz
f)     Revisor: Najmi Hussen Hassen
g)    Datatillitsvalgt: Richard Tollefsen
h)    Amu representanter: Diana Ramsvik, Rasmus Sangolt
i)     Sosial tillitsvalgt/Akan tillitsvalgt: Diana Ramsvik
j)      Representanter til verneutstyrsforum: Ivar Thorstensen
k)    OTP-styringsgruppe.- pensjon. Markku Timonen
l)     Bedriftsutvalget: Diana Ramsvik, Trygve Østebøvik Eide.


12.00 – 12.45 lunsj
12.45 - ISO Seminar – lokale forhandlinger til høsten
Johan Petter informerte om Iso seminaret, og la fram agendaen. Klubben ble enige om hvem som skulle fremføre hva på Iso seminaret.

Klubbleder la frem handlingsplan frem mot de lokale forhandlinger høsten 2013. Klubben må starte opp umiddelbart.

Håp om bedring – Støtte med 10.000 kr.
Vedtak.: Enstemmig vedtatt..

Konsulent bruk ved forhandlinger
Vedtak.: Enstemmig Vedtatt.

Neste Styre møte.
Blir etter møtet mellom Safe/FF og BBC ang Hvo stillingen.

Andre Saker.
Tlf og internett 200 pr mnd pr stk
Vedtak: Telefon 200 og internett 200 pr mnd til medlemmene av Arbeidsutvalget. Øvrige tillitsvalgte kan søke om støtte til utgiftsdekning.

 

Barnepass: Ved behov for barnepass i forbindelse med møter/kurs kan det søkes om opp til 500 kr per natt/dag for utgiftsdekning.

Konsulentbruk ved lokale forhandlinger: Årsmøte vedtok at klubbstyret kan bruke konsulenter til hjelp ved forhandlinger.

Støtte til tidligere Safe leder Terje Nustad: SAFE klubben i Beerenberg takker Terje Nustad for hans enorme innsats over lang tid som leder for OFS/SAFE. Under hans ledelse vokste forbundet fra litt over 3000 medlemmer til 10 000 medlemmer. Han evnet også å markere SAFE som et viktig forbund i oljesektoren som ingen andre aktører, hverken bedriftseiere eller statlige organer, kunne overse. Terje ga oss god støtte opp mot bedriften i vanskelige saker som vi har hatt som ISO-medlemmer. 1000 takk Terje!