Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

SAFE har innført advokatforsikring

03.09.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Du finner brosjyre på vår hjemmeside med hele avtalen.

Trykk her for å lese hele brosjyren.

Nedenfor er et utdrag fra brosjyren. I forbindelse med innføringen av ordningen vil den sentrale kontingenten øke med 50 kroner i måneden.

Medlemmene anbefales å sette seg inn i hvordan de kan bruke forsikringen.


7. Forsikringen gjelder

7.1 Juridisk rådgivning
Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning
per år fra Legal24 sine utpekte advokater innen følgende rettsområder:
- Familierett
- Arverett
- Forbrukerkjøp av varer, håndverkstjenester og privat kjøp/salg av varer. Dette gjelder forutsatt at kjøpesummen er over 2 000 kroner og at kjøpsavtalen er inngått mens Sikrede er omfattet av denne forsikringen
- Fast eiendoms rettsforhold
- ID-tyveri, når dette er oppstått som følge av at en person uberettiget og med
vinnings hensikt bruker Sikredes identitet til å åpne en bankkonto, søke
om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller
andre abonnement i Sikredes navn
- Førerkortbeslag i trafikksaker ved kjøring utenfor arbeidsforhold, forutsatt at påstått
lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for
høy hastighet. Rådgivning gis fram til oppnevnelse av offentlig forsvarer.
Sikrede må kunne dokumentere behov for førerkort i arbeidssammenhengDette gjelder med unntak av:
- Saker etter barnevernloven
- Arveavgiftsplanlegging ved virksomhetsoverdragelse
- Saker om kjøp/salg av fast eiendom
- Saker om rettigheter tilliggende fast eiendom, herunder servitutter og
festeavtaler
- Saker om odels- og åsetesrett
- Utlendingssaker, herunder saker om asyl, opphold og familieinnvandring.

7.2 Advokatbistand ved tvist

Legal24 sin utpekte advokat plikter å yte advokatbistand i tvister der Sikrede er part
i egenskap av privatperson, men bare i tvister innen følgende rettsområder.
- Familierett
- Arverett
- Forbrukerkjøp av varer og håndverkstjenester og privat kjøp/salg av varer,
som beskrevet i pkt. 7.1
- Naboforhold etter naboloven, knyttet til fast eiendom som er Sikredes primærbolig
eller fritidsbolig i Norge
- Leie/utleie av Sikredes primærbolig i Norge
- ID-tyveri, som beskrevet under pkt. 7.1
- Førerkortbeslag som beskrevet under pkt. 7.1
Dette gjelder med samme unntak som under pkt. 7.1. Det er oppstått tvist dersom
et krav er bestridt, eller en part unnlater å ta stilling til kravet innen rimelig tid.

8. Forsikringen gjelder ikke

- Saker vedrørende næringsforhold
- Tvister mot Forsikringstaker, AmTrust Europe Ltd., Legal24, Legal24 sine
advokater, eller saker der det er interessemotsetning mellom Sikrede og
de ovennevnte parter
- Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer
eller andre tilsvarende hendelser
- Saker som gjelder forsettlige eller svikaktige
handlinger eller unnlatelser foretatt av Sikrede

9. Egenandel ved tvist
For bistand i tvister må Sikrede forskuddsvis
betale en egenandel på er kr 3 000 per
tvist.